tel.: 692 44 64 14

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem https://naruk.pl prowadzony jest przez Grzegorza Naruk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Giraffe Grzegorz Naruk z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwierzyniecka 11/117, 15-312 Białystok, NIP:846-146-36-30, REGON:200306170, adres e-mail: biuro@nowytoner.pl, tel. 692 44 64 14.

Dodatkowym miejscem prowadzenia działalności jest: 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 44.

I. Postanowienia ogólne

1. Ceny towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są produktami fabrycznie nowymi (nie dotyczy produktów regenerowanych, co jest zaznaczone w opisie produktu), wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

4. Wszelkie informacje dotyczące produktów umieszczonych w sklepie pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

5. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję dystrybutora obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Okres gwarancji dla produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia produktu do Klienta.

7. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dokument zakupu: paragon lub faktura VAT.

8. W sprawach związanych z ochroną gwarancyjną należy kontaktować się ze Sprzedającym.

II.

1. Sprzedający w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do strony www. ze względów związanych z przynależnością państwową użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z usług świadczonych przez sprzedającego mogą skorzystać użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE.

2. Sprzedający nie stosuje różnych wersji interfejsu swojej strony www. zależnych od przynależności państwowej użytkownika z Unii Europejskiej. Jeśli jednak sprzedający zdecyduje się na wprowadzenie różnych wersji interfejsu swojej strony www., to użytkownik z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu strony www. tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu użytkownik w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu strony www.

3. Sprzedający nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen, ze względu na przynależność państwową kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez kupującego działalności gospodarczej.

Sprzedający, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.

III Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie https://naruk.pl można składać

a) poprzez internet, 24 godziny na dobę przez cały rok,

b) telefonicznie pod numerem: 692 44 64 14,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@nowytoner.pl.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.

2. W przypadku kontaktu telefonicznego opłata konsumenta z Polski za połączenie z numerem Sprzedającego odpowiada opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta klient.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

4. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu poczty elektronicznej, które służą jedynie w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i kontaktu w sprawie złożonego zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu lub adresu poczty elektronicznej) w ciągu 5 dni roboczych, może zostać ono anulowane. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.

6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wynosi on od 2 do 21 dni i zależy od tego, czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie. Zazwyczaj czas ten wynosi do 7 dni.

7. Sprzedający może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres, nieodebraniem przesyłki przez Klienta jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.

9. Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza paragon lub fakturę VAT. Jeżeli Klient w momencie składania zamówienia decyduje się na otrzymanie paragonu, a w późniejszym terminie będzie chciał otrzymać fakturę VAT do tego paragonu, w zamówieniu powinien podać numer NIP. Umożliwi to umieszczenie numeru NIP na paragonie co jest warunkiem koniecznym do wystawienia faktury do takiego paragonu.

IV. Formy płatności

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej https://naruk.pl, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna-sprzedaży.

2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy,

b) płatność przy odbiorze osobistym.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.

4. Koszty dostawy produktu są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego produktu.

V. Wysyłka

1. Sprzedający wysyła zakupione towary na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub korzystając z usług Poczty Polskiej.

2. Koszt transportu jest podawany w ogólnodostępnej informacji oraz w koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru.

3. Na termin dostawy produktu, składa się czas kompletowania produktu oraz czas dostawy produktu przez przewoźnika:

a) Czas kompletowania produktu wynosi 1 dzień roboczy.

b) Dostawa produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych

(dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt)

4. Promocja „dostawa gratis” polega na dostarczeniu zakupów zrealizowanych w sklepie https://naruk.pl bez ponoszenia przez klienta kosztów dostawy.

5. Promocja „dostawa gratis” obowiązuje na terenie Polski.

6. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest złożenie zamówienia na kwotę minimum 200 zł brutto i dokonanie przedpłaty za zamówione produkty.

Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy https://naruk.pl.

7. Przystępując do promocji Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zakupiony towar:

a. przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (dotyczy zakupów realizowanych poprzez wysyłkę),

b. płatność gotówką – w chwili dostawy (dotyczy tylko dostaw na terenie Białegostoku i okolic, nie dotyczy zakupów realizowanych poprzez wysyłkę)

8. Promocja obowiązuje do odwołania.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę kupna-sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru – wzór odstąpienia od umowy można pobrać na końcu regulaminu.

2. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego.

3. Kupujący ma obowiązek dokonać zwrotu produktu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu – niezależnie ile dni roboczych wypadnie w ciągu tych 14-stu dni, na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym.

5. Zwrot wartości zakupionego produktu oraz najtańszego dostępnego w ofercie sposobu dostawy do konsumenta następuje po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail Sprzedającego: biuro@nowytoner.pl lub na adres Sprzedającego: Giraffe Grzegorz Naruk, ul. Zwierzyniecka 11/117, 15-312 Białystok.

7. Zwroty należy wysyłać na adres: Giraffe Grzegorz Naruk, ul. Zwierzyniecka 11/117, 15-312 Białystok.

VII. Reklamacje

§

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad.

2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

§

1. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:

a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;

b) żądać wymiany Towaru na nowy;

c) żądać obniżenia ceny;

d) odstąpić od Umowy;

2. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

3. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

4. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.

5. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.

6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§

1. Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.

2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), a także w formie e-maila.

3. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.

VIII. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów.

1. Sprzedający informuje, iż Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).

2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej:

https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;

b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

IX. Polityka prywatności i RODO

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.

2. Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

3. Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedającego, a także firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.

4. Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

5. Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.

6. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w firmie.

X. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższym punktem.

2. Rozstrzyganie sporów:

Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

3. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu